Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Указание на МОСВ за процедурите по реда на ЗООС и ЗБР на територията на община Царево МОСВ РИОСВ Бургас 17/08/2022 Природен парк Странджа общи Странджа, Царево, Синеморец
Свали
Указание на МОСВ за провеждане на процедури по чл. 31 на ЗБР на инвестиционни предложения за изграждане на огради МОСВ РИОСВ 17/08/2022 общи
Свали
Указание на МОСВ за провеждане на процедури по оценка за съвместимост на предписания за санитарни сечи МОСВ РИОСВ 17/08/2022 общи
Свали
Указание на МОСВ за провеждане на процедурите по ОВОС при сеч на дървесина в земеделски земи МОСВ РИОСВ 17/08/2022 общи
Свали
Указание на МОСВ за правното действие на решенията по ОВОС и преценка необходимостта от ОВОС МОСВ РИОСВ 17/08/2022 общи
Свали
Указание на МОСВ за опазване на местата за размножаване и почивка на защитени животински видове МОСВ РИОСВ 17/08/2022 общи
Свали
Указание на МОСВ за провеждане на процедури по ОВОС на фотоволтаични централи МОСВ РИОСВ 17/08/2022 общи
Свали
Указания на МОСВ за "a pоsteriori" провеждане на процедури по ОВОС, ЕО и ОС МОСВ РИОСВ 17/08/2022 общи, Закон за биологично разнообразие
Свали
отказ на МОСВ за спиране на строителство, Корабите, Синеморец, 15.11.2021 МОСВ, Асен Личев АПБ, Тома Белев 15/11/2021 Синеморец природен парк, Странджа Синеморец, Корабите, Поляните, Странджа
Свали
Разширение на "Натура 2000" с включване на плажовете Пашадере, Карадере и Корал Министерски съвет на Република България 03/08/2021 застрояване защитена зона хабитати
Свали
Предложение за мораториум върху сечите във вековните гори на България до 46 Народно събрание Коалиция 46 Народно събрание 02/08/2021 опазване на вековните гори природен парк, Странджа, Българка, Сините камъни
Свали
Строежът при Алепу - презентация Тома Белев (АПБ) 08/07/2021 Алепу защитена зона птици Алепу
Свали
Решение на СЕС по Дело С-477/2019 СЕС 08/07/2021 Система за строга защита
Свали
Законодателството на Европейския съюз по отношение включването на гражданите и гражданските организации в процесите на управление на мрежата Натура 2000 Тома Белев (АПБ) 27/12/2020 общи, Натура 2000
Свали
НАТУРА 2000 – ръководство за намаляване на конфликти Тома Белев (АПБ) 19/12/2020 общи, Натура 2000
Свали
Мониторинг на съдебната практика, свързана с Натура 2000 Тома Белев (АПБ) 11/12/2020 общи, Натура 2000
Свали
Анализ на нормативната база в България относно включването на гражданите и гражданските организации в процеса на управление на Натура 2000 Тома Белев (АПБ) 11/11/2020 общи, Натура 2000
Свали
Решение №БС-182-ПР/2008 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 15/10/2020 защитена местност, Бакърлъка BG0002077 Алепу, Бакъркъка
Свали
Постановление за отказ за образуване на наказателно производство и прекратяване на преписка Окръжна прокуратура Бургас 07/10/2020 Странджа природен парк, Странджа
Свали
Подробни устройствени планове за м. Поляните, с. Синеморец, одобрени от Община Царево Община Царево 05/10/2020 Странджа природен парк, Странджа
Свали
Решение №БС -254-ПР/2006 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 13/04/2020 Алепу природна забележителност, Алепу Алепу
Свали
ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ ПО ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ, КОИТО СА ПРИЛОЖИМИ СПРЯМО УПРАВЛЕНИЕТО НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ Зорница Стратиева 03/11/2019 общи, Натура 2000
Свали
Участие на заинтересованите страни в процеса на управление на НЕМ Натура 2000 в България Тома Белев 03/11/2019 общи, Натура 2000
Свали
Анализ на гражданското участие в процесите по създаване на НЕМ Натура 2000 Тома Белев 03/11/2019 общи, Натура 2000
Свали
Становище на АПБ срещу прегласуване на ЗИД на АПК, ограничаващ правото на достъп до правосъдие Тома Белев Народно събрание на НРБ 10/09/2018 АПК общи
Свали
ЗДОИ за обхват на промени на ПУ на НП Пирин според проекторешение на МС - обществено обсъждане до 22.12.2017 МОСВ Зелени закони 14/12/2017 ПУ Пирин национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
из "Родопа планина в европейска Турция" от 1875г, откъс от "Видяна България" с автор Николай Чернокожев Вилхелм фон Берг, Николай Чернокожев 19/10/2017 общи Родопа
Свали
"Фермата" на Иван и Андрей нарушава Закона за водите Басейнова дирекция Западнобеломорски район ВИК ООД-Перник, АПБ 16/10/2017 Фермата природен парк, Витоша Студена
Свали
Отказ на МОСВ да предостави докладите на Консорциум „Дикон – УБА Натура“ по обществена поръчка за управленски подход и Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000, 2017г Нено Димов, МОСВ 16/10/2017 Натура 2000 общи
Свали
Petition №0045/2017 EU Parliament approval to conduct premilitary investigation (Отговор на ЕП да се проведе предварително разследване по внесена петиция №0045/2007) Сецилия Вилкстром (председатен на комисията по петициите, ЕП) Зорница Стратиева 24/08/2017 общи
Уведомително писмо от Областна Администрация Русе в отговор на заявление с вх. №94-02-39/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Областен Управител на Област Русе - Стефко Бурджиев Тома Белев 29/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Благоерград в отговор на искане за достъп до обществена информация с вх. №15-00-3/15.05.2017 Областна Администрация Благоевград- Бисер Михайлов Тома Белев 25/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна администрация Силистра с дата 22.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Ивелин Статев (Областен управител на област Силистра) Тома Белев (АПБ) 22/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Хасково в отговор на заявление с вх. №АСД-10-5 /15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Областна Администрация Хасково- Станислав Делчев Тома Белев 22/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Варна в отговор на заявление с вх. №ДУ 17-9907-7 /15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Стоян Пасев (Областен управител Варна) Тома Белев (АПБ) 18/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Разград в отговор на заявление с вх.№ 15-00-020/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Гюнай Хюсмен (Областен управител Разград) Тома Белев (АПБ) 18/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Монтана в отговор на заявление с вх. №АСД-22-3/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация. Росен Белчев (Областен управител Монтана) Тома Белев (АПБ) 15/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Смолян в отговор на заявление с вх. № Ао-03-43-731/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Недялко Славов (Областен управител Смолян ) Тома Белев (АПБ) 15/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Добрич в отговор на заявление с вх. № АСД-22-5/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Румен Русев (главен секретар на областна администрация Добрич) Тома Белев (АПБ) 15/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Petition №0045/2017 to EU Parliament, received (Потвърждение от ЕП за получена петиция) Европейски Парламент Зорница Стратиева 25/01/2017 общи
Letter of support to Balkanka Association 2017 (Писмо за подкрепа до сдружение Балканка) Тома Белев (АПБ) г-н Куманов (Сдружение Балканка) 16/01/2017 Руй защитена зона хабитати, Руй BG0000313, Руй BG0002112 Руй
Изисквания на МОСВ за преработка на проекта за актуализация на ПУ Пирин, януари 2016г МОСВ Зелени закони, ДНП Пирин 25/11/2016 национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Приложения към CASE STUDY “The Management Plans of Vitosha and Pirin: EU money is used for destruction of valuable biodiversity within protected areas.” 25/08/2016 национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Витоша
Свали
CASE STUDY “The Management Plans of Vitosha and Pirin: EU money is used for destruction of valuable biodiversity within protected areas.” АПБ 25/08/2016 Пирин национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Витоша
Свали
Заявление за достъп до обществена информация от сдружение Балканка до МОСВ във връзка с р. Камещница Сдружение Балканка МОСВ 14/07/2016 МВЕЦ на р. Камешница защитена зона хабитати, Беласица BG0000167 р. Камешница
Свали
Писмо от Софийска Градска Прокуратура 06.06.2016 (р. Камешница) Радослав Стоев СГП АПБ 06/06/2016 МВЕЦ на р. Камешница защитена зона хабитати, Беласица BG0000167
Свали
Предложения за регламенти за къмпингуване към Закона за туризма, 09.05.2016 Тома Белев Министерство на туризма 09/05/2016 къмпингуване общи Черноморие
Свали
Заявление за достъп до обществена информация до кмет на столична община район "Овча купел" вх №РОК16-Ой94-1/16.04.2016 Зорница Стратиева Христина Семерджив (Кмет на Столична община район 05/05/2016 ЗДОИ общи Овча Купел
Становище на АПБ за ОУП на Община Царево, 24.2.2016 АПБ, Тома Белев МРРБ 24/02/2016 Странджа природен парк, Странджа Царево
Свали
Изисквания за преработката на проекта за План за управление на ПП "Беласица", 2015г Людмила Димитрова Бойко Малиновр МОСВ 02/02/2016 природен парк, Беласица Беласица
Свали

Страници