В статията се разглежда важната роля на отдел „Природа“ към Регионалния исторически музей в гр. Плевен за развитието на биологичната наука, опазването на природата и популяризирането на природозащитните дейности на територията на Централна Северна България, и по-специално в Област Плевен. С биографични бележки са представени важни личности – учени и дейци на музейното дело (Велик Димитров, инж. Тодор Тодоров, д-р Иван Райчев), природозащитници (Венцеслав Стрибърни, Алекси Петров) и активни учители популяризатори (Иван Кадиев, Капка Катерова), със съществен принос за проучването, защитата на природните богатства и екологичното образование не само на регионално, но и на национално ниво