Архивът се състои от документи, дарени на АПБ от партньорски организации и лични архиви от цялата страна, като най-ранните от тях датират от 20-те години на ХХ век. Налични са следните фондове:

  • Фонд „СЗРП“: Съюз за защита на родната природа е сдружение на ключови научни и природолюбителски организации, учредено през 1928 г. Под ръководството на дългогодишния си председател проф. Стефан Петков играе ключова роля при определяне на първите защитени територии и законодателни актове за опазване на природата в България. Партнира активно с държавните институции – Двореца, ресорното Министерство и държавните лесничейства – и има консултативна и контролна роля по конкретни случаи и е разпознато като легитимен участник в определяне на политиките за природозащита в България в периода 1928-1954 г.
  • Фонд „МЗДИ“: Министерството на земеделието и държавните имоти е ресорно в областта на политиките за опазване на природата. От 1931 г. към него е формирана Комисия за опазване на родната природа, в която основна роля играят делегати от СЗРП, които предлагат експертни становища за защита на конкретни обекти или разработване на законодателство за управление на природните ресурси.
  • Фонд „КЗП“: Комисията за защита на природата към Българската академия на науките е приемник на дейността на СЗРП. През 1954 г. СЗРП вече няма собствена дейност и председателят му това време проф. Кирил Попов аргументира нуждата от превръщането му в комисия към БАН по образец на работата по опазването на природата в „СССР и „народнодемократичните страни“. КЗП е официално създадена през 1957г, като за неин председател е назначен проф. Кирил Попов. Отчетената до 1965 г. дейност на КЗП е формална, с регистриране на участия в международни конференции. КЗП участва в изработване на проекта на Закон за защита на родната природа в края на 1965г. С приемането му функциите на КЗП се пренасят към Съвет при МС и нов Институт на БАН.
  • Фонд „АПБ“: Асоциацията на парковете в България има натрупан собствен фонд от публикации от различни периоди, документи по становища и кореспонденция, свързани с развитието и управлението на защитените територии от 2003 г. до днес. Голяма част от архива на АПБ е свързан с работа по случаи в рамките на общи кампании на коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“.
  • Фонд "Балкани": съдържа документи от архива на СДП "Балкани", предоставени  на екоархива на АПБ през 2015г за публичен достъп
  • Фонд "Зелени Балкани": съдържа документи от архива на СНЦ "Зелени Балкани", предоставени  на екоархива на АПБ през 2015г за публичен достъп

  • Фонд "Зелени закони": съдържа документи от работата на Сдружение за изследователски практики по природозащитни казуси в рамките на застъпничеството и наблюдението на политики в инициативата "Зелени закони".

  • Фонд „НПО“: В наличните при АПБ архиви са предоставени документи от други партньорски неправителствени организации, свързани със съвместна с АПБ работа по конкретни случаи от развитието и опазването на защитените територии в България – например, партньори от коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“.

Общи условия за ползване на фондовете на "Архиви за природа":

„Архиви за природа“ предоставя в дигитализиран формат документи за историята на защитените територии в България, които се съхраняват от Асоциацията на парковете в България. За да разглеждате и търсите документи чрез справки в страницата „Архиви за природа“ не е нужна регистрация. Ако искате да свалите и работите със сканиран документ от архива, е нужна потребителска регистрация, чрез която АПБ събира минимални данни за ползвателите на архива, които се обобщават анонимно.

До бутона за сваляне на всеки документ са показани правата, които имате за ползването му чрез „Архиви за природа“. Правата за ползване на всеки архивен документ са определени от собственика му. В общия случай, документите от фондовете на архива са свободни за ползване без комерсиална цел и при задължително упоменаване на източника по следния начин: Документът е предоставен от архива за природа на АПБ, фонд „Х“.