Указанието касае случаи, при които съгласно ЗООС и ЗБР е трябвало да се проведат процедури по преценка необходимостта от ОВОС, ЕО или ОС или да се проведат процедури по ОВОС, ЕО или ОС, но същите не са извършени и проектите и инвестиционните предложения са в процес на изпълнение или са изцяло изпълнени, а програмите и плановете - приети.