Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1236(1)/03.06.2021 , ПИ: 66528.501.33

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ:66528.501.33 (УПИX, кв.5)"