Становище по чл.2, ал.2 относно план: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, кв.12 (ПИ:66528.501.644) с цел разделяне на имота на 14 нови УПИ и промяна в отреждането от "за спорт" в "за жилищно строителство", с възложител: Община Царево"