Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на външно ел. захранване на "жилищни сгради 1 и 2" в ПИ:66528.501.670; Кабелна линия 1 kV от ТНН на ТП "Вълков" в ПИ:66528.501.182 до ново електромерно табло пред ПИ:66528.501.670"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Е. Костова