Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с допълващо застрояване -гараж в УПИ VIII-101, кв.18 (ПИ:66528.501.150)"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Костова