Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на кабелна мрежа НН на част от улица :Бутамя", с. Синеморец (ПИ:66528.501.504), монтиране на 3 броя електромерни табла пред ПИ: 66528.501.185, 66528.501.143 и 66528.501.261, 2 броя кабелни разпределителни шкафове пред ПИ: 66528.501.184 и 66528.501.257"

Съгласувал: Д. Иванова