Image
Body

 

 

На първата си пресконференция служебният министър на околната среда и водите спомена, че ще се наложи да преразгледа методическите указания за провеждане на процедури по оценка на въздействие върху околната среда, екологична оценка и оценка за съместимост с целите на Натура 2000 мрежата, издадени от предходното правителство. 

В тази връзка ние от Екоархиви решихме да съберем тези указания и да ги публикуваме за да остане поне в нашия сайт желанието на един кабинет на МОСВ да приложи на практика европейските директиви за околна среда в България. Във всички указания се цитира практиката на Съда на ЕС за тълкуване на директивите и начина как те да се прилагат у нас. Сред тях са специфични указания за провеждане на процедури по оценка за съвместимост на действия, които до сега не са били оценявани, като сечите в земеделски земи, предписания за санитарни и принудителни сечи в горски земи, огради изграждани без разрешително за строеж по реда на ЗУТ. Специално обръщаме внинамние на две указания посветени на липсващите ОВОС, ЕО и ОС на вече изгради обекти или приети планове и програми и за срока за правно действие на решенията по ОВОС.

Събраните указания са публикувани на различни подстраници на сайтовете  на МОСВ и РИОСВ, но на нашата страница ще могат гражданите да се запознаят с тях на едно място. . 

Tags: