Image
Body

На 17 октомври 2014 г. Асоциацията на парковете в България започна работа по проекта “За по-ефективна гражданска защита на природата: Обучения за зелено застъпничество”, чието развитие можете да следите тук: http://www.ekoarhiv.bg/obucheniya-zeleno-zastapnichestvo

Дейностите ще се извършват през следващите 12 месеца и включват:

Изготвяне на наръчник за застъпничество за опазване на околната среда
Разширяване на базата данни на архива за защитените територии www.ekoarhiv.bg с нови фондове, подпомагащи зелено застъпничество
Четири двудневни обучения в София, Пловдив, Варна и Габрово за НПО, граждански групи и младежи за застъпничество за опазване на околната среда
Популяризиране на целите и резултатите от усилията за изграждане на капацитет за зелено застъпничество чрез:
4.1. Презентация на разработените наръчници за обучение и обявяване на график на обученията за зелено застъпничество

4.2. Изложба на архивни документи, придобити чрез нови архивни фондове и дискусия върху значимостта им за конкретни казуси на застъпничество за опазване на природата в България.

Проектът е на обща стойност 19990.88 евро и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://ngogrants.bg/

За повече информация, можете да се свържете с проектния мениджър Вера Стаевска на адрес vera_staevska @ abv.bg