Във връзка с постъпила в Сдружение Балканка информация за решение № 678 по жалба на ЕКО БЕЛ ЕООД срещу отказ на БДЗБР да издаде ново разрешително за водовземане за описаното ИП на Окръжен Административен Съд Благоевград, относно инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на река Камешница, десен приток на река Струмешница, с възложител ЕКО БЕЛ ЕООД, се обръщаме към Вас с молба за достъп до информация.