Отговор на МОСВ към искане на СДП Балкани за влизане в сила на забраните за строеж в Кресненския пролом преди наличието на заповед за обявяване с обосновка на забраната като валидна за територии, за които се провежда процедура за обявяването им за защитени по реда на Закона за защитените територии. Заместник-министър Йордан Дардов уведомява, чме със Заповед № РД-1137/14.11.2005 е наложена забрана за деаности в района на Кресненския пролом.