Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Външно ел. захранване на обект "Жилищна сграда със стаи за гости в ПИ:66528.501.114, Кабелна линия 1 kV от мястото на разкъсване на съществуващ кабел ММ пред ПИ:66528.501.114"

Съгласувал: Д. Иванова, Изготвил: Е. Костова