РЕШЕНИЕ: Съгласува инвестиционно предложение: Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот N 67800.12.121, местност "Алепу", землище гр. Созопол. Имотът, предмет на инвестиционното предложение се намира в границите на защитена зона BGO001001 "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора, приета с Решение e 122/2007 г. (ДВ, бр.2109.03.2007г.) на Министерския съвет. 

 

МОТИВИ:  В доклада е направен извод, че имота предвиден за реализация на инвестиционното бъде причислен към нито един от типовете местообитнаия предмет на защита в 33 не може «Ропотамо». Рeализирането му не е в противоречие с целите на управление на зоната.Реализирането на инвестиционното предложение ще благоприятства оцеляване на дребни представители на фауната, тъй като ще затрудни директния им достьп до натоварения тът, с който имота граничи, и косвено ще спомогне за оцеляването им и др.