ОДОБРЯВА осъществяване на инвестиционно предложение: "Частично изменение на Териториално- устройствения план / ТУП/ на Община Созопол в обхвата на ПИ Ne 000831 и 000768 в местност "Алепу" и ПИ Na 000978 в местност "Аркутино", Община Созопол" възложител: "Консорциум ГБС-Созопол" АД град Созопол

ОПИСАНИЕ на инвестиционното предложение: С Решение изх. 26-00-1249/27.10.2005 г. Кметът на Община Созопол разрешава изработване на изменение на Териториално- устройствения план /ТУП за ПИ 000831 и 000768 в местност "Алепу" и ПИ 000978 в местност "Аркутино", Община Созопол и ПУП с цел промяна на предназначението на ПИ 000768 и 000831.

Захранването с вода на обекта ще стане от съществуващото водопрожодно отклонение от обект: Екологичен туристически комплекс "Аркутино"

МОТИВИ Раализацията на инвестиционното предложение ще оказва незначително въздействие върху околната среда.