ОДОБРЯВА Осыществяване на инвестиционно предложение: "Изграждане на вилни сгради в ПИ № 012270, 012380, 012396 и 012397 в м. "Алепу", землище гр. Созопол, Община Срзопол "на влощ от 27.509 дка възложител: фирма "Актив Протъртис"АДСИЦ. Земята е с трайно предназначение- нива. С Решение на общината е допуснато изработване на ПУП за обекта с цел промяна на предназначението на поземлените имоти. 

Имотът попада в защитена зона 33/ "Комплекс Ропотамо" с код BG 0002041 и зацитена зона 33/ "Ропотамо" с код BG 0001001. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на 33Т. Имотът попада във влажна зона с международно значение. Водоснабдяването на обекта ще се осигурява от магистрален водопровод яз. Ясна Поляна.

МОТИВИ  1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия от изграждането на обекта по отношение капацитетните възможности, избрания начин на водоснабляване, отвеждане на отпадьчните води и тяхното пречистване, като са избрани оптималните варианти в скологично и технико- икономическо отношение. 2. Заключението на експертите по ОВОС е , че на основание извършените въздействието инвестиционното предложение се предлага одобрение на неговото осъществяване при изтълнение на предложените мерки по време на проектирането, строителството анализи, оценки прогнози на върху околната среда на експлоатацията. 3. Инвестиционното предложение не засяга пряко защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии. 4.Въз основа на изложената информация по чл.39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитенитезони и използваните критерии за степента на въздействие на инвестиционното предложението може да бъде одобрена, тъй като няма вероятност да окаже значително отрицателно вьздействие върху защитените зони,