ОДОБРЯВА осъществяване на инвестиционно предложение: "Изграждане на вилни сгради в пи 012262, 012302 в м. "Алепу", землище гр. Созопол, Община Созопол "на площ от 17.509 дка възложител: фирма " Актив Протьртис"АДСИЦ.Земята е с трайно предназначение- нива. С Решение на общината е допуснато изработване на ПУП за обекта с цел промяна на предназначението на поземлените имоти. 

Имотът попада в защитена зона 33/ "Комплекс Ропотамо" с код BG 0002041 и защитена зона 33/ "Ропотамо" с код ВG 0001001. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на 33Т Имотът попада във влажна зона с международно значение.  Водоснабдяването на обекта ще се осигурява от магистрален водопровод яз. Ясна Поляна. 

МОТИВИ  В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия от изграждането на обекта по отношение капацитетните възможности, избрания начин на водоснабдяване, отвеждане на отпадъчните води и тяхното пречистване, като са избрани оптималните варианти в екологично и технико-икономическо отношение.   Заключението на скспертите по ОВОС е, че на основание извършените анализи, оценки и прогнози на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение се предлага одобрение на неговото осъществяване при изпьлнение на предложените мерки по време на проектирането, строителството и експлоатацията. Инвестиционното предложение не засяга пряко защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии. Въз основа на изложената информация по чл.39, ал. 4 от Наредбата за уеловията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и шнвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и използваните критерии за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предложението може да бъде одобрена, тъй като няма вероятност да окаже значително отрицателно вьздействие върху защитените зони