Констативен протокол от Басейнова дирекция Западнобеломорски район-Благоевград (звено на МОСВ) от 01.11.2015г и уведомително писмо с изх. № 1322/14.12.2005г. за резултати от проверка по сигнал на Андрей Ковачев за незаконен строеж на малък ВЕЦ при Кресненския пролом. Заключението е, че не е установено извършване на строителни дейности в проверения участък.