Писмо с изх. № 871/22.10.1934 г. на Българския туристически съюз съобщава на СЗРП имената и адресите на избраните представители на дружеството, делегирани към СЗРП:

1. Др. Пею Пеев - ул. "Ц. Самуил" № 33, тел. 30-40

2. Георги Малчев - лесничей към горския дом "Боерица", Витоша

3. Павел Кебърле - ул. "Оборище" № 69, тел. 15-23

Отбелязват, че техният представител в Комисията за защита на родната природа при Министерството на народното стопанство е Ивван Ставрев, учител в III мъжка гимназия, тел. 513. Мандатът на всички представители е тригодишен.

Писмото е подписано от Секретаря и Председателя на Българския туристически съюз.