Обявление за разгласяване № ЗП/42-15514 с дата 24.10.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-13428 с дата 29.11.1948 г. за обявяването на част от самобитния горски пейзаж в района на Лонгозкото държавно горско стопанство по долното течение на р. Камчия за горски резерват.
Копието е подписано от Михайлов (за министър) и Петров (за началник отдел) .
Документите са адресирани до СЗРП (вх.№150/06.12.1948г.)