Постановление № ЗП 6663/05.12.1949г за обявяване на резерват "Тисата" с първоначално име "Тисова бърчина" от  Министерство на горите, въз основа чл. 2 на Закона за защита на природата, протокол № 13/15.11.1949 г. на Постоянния горски съвет и докладна записка № 64117 от 10 ноември 1949г. С постановлението се определят границите и задават забранителни режими на резервата и се задава записването на резервата в държавния регистър на резерватите съгласно Чл. 5 на Правилника за прилагане на Закона за защита на природата.