Обявление за разгласяване № ЗП/42-16984 с дата 22.12.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-16787 с дата 21.12.1948 г. за обявяването на 13 дървета в землищата на с. Скобелево за природни паметници.

Документите са адресирани до СЗРП за вписване в книгата за резерватите в Съюза. (вх.№157/24.12.1948г.)