Обявление за разгласяване № ЗП/42-15530 с дата 29.11.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-15529 с дата 29.11.1948 г. за обявяването на 4 дървета в Сестримското горско стопанство запрпродни паметници.
Копието е подписано от Михайлов (за министър) и Петров (за началник отдел) .
Документите са адресирани до СЗРП за вписване в книгата за резерватите в Съюза. (вх.№148/06.12.1948г.)