Обявление за разгласяване № ЗП/42-15528 с дата 29.11.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-15527 с дата 27.11.1948 г. за обявяването на 4 дървета в землищата на с.Заберново и с.Звездец за природни паметници.
Копието е подписано от Михайлов (за министър) и Петров (за началник отдел) .
Документите са адресирани до СЗРП (вх.№147/06.12.1948г.)