Обнародване в Държавен вестник, бр. 175 от 1940 г, на постановление № 14282/23.07.1940г на Министерството на земеделието и държавните имоти, министър Иван Багрянов, за обявяване на Байкушевата мура  за природен паметник. Определя се площ от 100 декара около дървото за строго охранителен периметър и се задават забрани за ползването на този периметър.