Молба  с дата 20.08.2004 г. от СДП Балкани, подписано от члена на УС Катерина Раковска, до МОСВ за вземане на решение по същество по неразгледана жалба на Балкани срещу ОВОС на МВЕЦ "Кресна 1", 2004. В писмото се дават факти за неправомерно отхвърляне на жалбата от РИОСВ Благоевград. Иска се Министърът на околната среда и водите да изиска преписката и посочените в жалбата доказателства от РИОСВ Благоевград и да вземе решение за отмяна на решение 02/2004 по ОВОС на горецитираното инвестиционно намерение.