Изложение относно отчуждаване на земи във високите части на Витоша с оглед опазване чистотата на водата м. юли 1911г.