Доклад до председателя на Министерския съвет относно създаване на институт за защита на природата и природните ресурси, подписан от председателя на БАН акад. Любомир Кръстанов, председателя на АСН акад. Христо Даскалов и Министър на горите и горската промишленост проф. Мако Даков. Като отбелязват нарасналото значение на научните изследвания в областта на опазването на природната среда те обосновават необходимостта от създаване на специализиран институт за защита на природата и природните ресурси.