Доклад на тема "Храната на нощните грабливи птици", изнесен от Симеон Симеонов - ст. асистент при Биологическия факултет на СУ на симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" - 01.10.1965г.
Симпозиунът е организиран от Комисията по защита на природата Зоологически институт с музей при БАН и Комитета по горите и горската промишленост при МС.