Доклад от инж. Марин Тошков - ръководител на службата по защита на природата в МГГП за командировката му в ГДР на съвещание на Германския културен съюз по защита на природата, състояло се в Необрандербург от 22 до 26.09.1966г.