Доклад на Тодор Димитров за проучването му на горите в "новите земи", което той извършва през 1915г. Проучването му е възложено със заповед №3426/1914г. на Министъра на земеделието и държавните имоти.
"Новите земи" се състоят от Струмишки и Гюмюрджински окръг и Малко-Търновска и Василиковска околия, включват планините Беласица, Пирин, Рила, Родопи, Странджа и поречията на реките Струма, Места, Арда, Велика.
Авторът (единствен лесовъд със специално образование в България по това време) прави подробен опис на горите в тези територии и обръща особено внимание на насажденията от черна мура в Пирин и подчертава стопанското им значение.