Доклад от М. Тошков за командировката му в ГДР на съвещание на германския съюз за защита на природата 1966 г.

Доклад от инж. Марин Тошков - ръководител на службата по защита на природата в МГГП за командировката му в ГДР на съвещание на Германския културен съюз по защита на природата, състояло се в...

Доклад от акад. Игнат Емануилов относно реорганизацията на КЗП при БАН 1966 г.

Доклад от акад. Игнат Емануилов - секретат на Отделението за биологични науки при БАН относно реорганизацията на КЗП от 27.06.1966 г.

Изложение от проф. Г. Паспалев и инж. М. Тошков по основните проблеми на защитата на родната природа

Изложение "Защита на родната ни природа - основни проблеми" от проф. Г. Паспалев и инж. М. Тошков . Предполагаема дата - началото на 1966г. След като описват състоянието на природните източници,...

Доклад относно създаване на институт за защита на природата и природните ресурси 1966 г.

Доклад до председателя на Министерския съвет относно създаване на институт за защита на природата и природните ресурси, подписан от председателя на БАН акад. Любомир Кръстанов, председателя на АСН...

Доклад от Кр. Тулешков и П. Петров пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Доклад на тема "Значението на врановите птици за народното стопанство", изнесен от проф. д-р Кр. Тулешков и ст.н.с. инж. П. Петров на симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната...

Доклад от С. Симеонов пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Доклад на тема "Храната на нощните грабливи птици", изнесен от Симеон Симеонов - ст. асистент при Биологическия факултет на СУ на симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната...

Доклад от М. Паспалева - Антонова пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г. -

Доклад на тема "Видов състав и разпространение на дневните грабливи птици в България", изнесен от Мария Паспалева - Антонова - канд. на биол. науки, зав. Орнитилогическата централа на БАН на...

Доклад от Т. Мичев пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Доклад на тема "Върху разпространението и храната на египетския лешояд", изнесен от Т. Мичев - уредник на Биологическата станция на Зоологическия институт на БАН при резервата "Сребърна", на...

Доклад от Б. Калчишков пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Доклад на тема "Досегашни резултати от унищожаването на грабливите и врановите птици", изнесен от инж. Б. Калчишков - отдел Лов и ловно стопанство при КГГП към МС", на симпозиума "Грабливите птици...

Докладна записка относно мероприятията по борбата с лавините 1966 г.

С писмо изх.06086/22.06.1966г. на КГГП до акад. Г. Паспалев - председател на КСП е изпратена за мнение Докладна записка относно мероприятията по борбата с лавините, изготвена от Кирил Попов -...

Страници