Продължение на папката с преписка за ловните и туристическите хижи. Сведения, по окръжно № 23427/1937 г., дадени от районни горски инспекции във Враца (Берковско, Видинско адм. лесничейства, Белоградчишко общ. лесничейство), Пловдив (Асеновградско, Карловско, Пловдивско, Панагюрско адм. лесничейства, Клисурско общ. лесничейство), В. Търново (В. Търновско, Еленско, Севлиевско и Габровско лесничейства), Лъджене и секциите по пороищата в Казанлък и Своге относно хижите, съществуващи в поверените им райони. В сведенията са посочени точното местонахождение; брой етажи, брой стаи; застроена площ; година на построяване; дворна площ; има ли сключен договор с някого„ има ли стаи, дадени за ползване съгласно договора; с чии средства е построена хижата.